Algemene voorwaarden VOF Wim Slangen Sports

1. Toepasselijkheid
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van V.O.F. Wim Slangen Sports, gevestigd te (6101EC) Echt, aan de Prins Bernhardstraat 63, hierna te noemen als WSS, en op alle met WSS aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WSS is ingestemd.
1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WSS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 WSS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7  Door het gebruik van de internetsite van WSS en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8  WSS is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. WSS is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Indien een order vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de potentiële Koper hiervan uiterlijk binnen 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De potentiële Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 3 dagen te ontbinden, doch heeft terzake geen recht op eventuele schadevergoeding
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

–  de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil    ontvangen;
–  een offerte door de Koper is getekend en door WSS is ontvangen ingeval door WSS een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
–  de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan WSS via elektronische weg is verzonden en door WSS is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en WSS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WSS zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WSS is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die WSS in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WSS worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten is 6,95 euro.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– Overboeking per bank
– Betalen via iDEAL;

4.2 WSS kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 De door de Koper verschuldigde bedragen dienen bij overboeking per bank te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 2. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim. WSS kan bij overboeking per bank een vooruitbetaling van 50% vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WSS als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is WSS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft WSS ernaar om bestellingen die voor 12 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. WSS kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om de bestellingen in de winkel te Echt op te halen. De Koper dient dit kenbaar te maken bij de bestelling.

5.3 WSS is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen d.m.v. het verkeerd of foutief opgeven door de Koper van Uw adres of bezorggegevens. Ook eventuele beschadigingen aan pakketjes tijdens de verzending zijn voor rekening en risico van de Koper. daarom is er de mogelijkheid om de bestelde goederen in de winkel te Echt op te halen.                                                                                                                                                                        5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de fysieke vestiging van WSS te Echt geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij WSS. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. Indien de consument-Koper gebruik maakt van zijn recht om te ruilen, komen de kosten van terugbrenging en/of -zending van het product voor zijn rekening.
6.2 Overeenkomsten met de consument-Koper, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij WSS binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Tijdens de bedenktijd zal de consument-Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan WSS retourneren, conform de door WSS verstrekte redelijke en duidelijke instructies
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt WSS zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde bedrag. Indien de consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. Voor aanbiedingen of afgeprijzde artikelen wordt een tegoedbon verstrekt.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met WSS is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door WSS geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. WSS vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van WSS is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WSS.
8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van WSS of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.4 De Koper is gehouden WSS te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen WSS mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat WSS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. WSS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is WSS niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WSS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WSS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens/Privacy
11.1 WSS zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2 WSS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 Privacy Policy

Privacybeleid

Wim Slangen Sports (WSS), gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 63, 6101EC te Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WSS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen of omdat u zich in het verleden heeft aangemeld voor ons bonus spaarsysteem (klantenbestand). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wimslangensports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u hiervoor bent ingeschreven;
– Het bijhouden van uw aankopen bij WSS, indien u zich heeft aangemeld voor het bonus spaarsysteem (klantenbestand);
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Het afleveren van goederen en diensten (denk bijvoorbeeld aan de webshop);
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WSS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

NAW gegevens: Maximaal 7 jaar i.v.m. bewaarplicht belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

WSS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, te weten EasyPos (klantenbestand/ bonus spaarsysteem), hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WSS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WSS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wimslangensports.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wimslangensports.nl

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van WSS of overeenkomsten gesloten met WSS worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen
12.1 WSS is gevestigd te (6101 EC) Echt, Prins Bernhardstraat 63 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nr. 13035328. WSS kan worden bereikt op het telefoonnummer 0475-486446 of via het e-mailadres info@wimslangensports.nl Het BTW-identificatienummer is NL 803158828B01
12.2 WSS streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen